Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů 

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.sovareality.cz a www.rezidence-prometheus.cz v souvislosti s jejich používáním, které zahrnuje i využití cookies. Správce osobních údajů si vyhrazuje právo aktualizovat tyto zásady v souladu s platnou legislativou. 

Souhlas s používáním osobních údajů poskytujete firmě:

SOVA reality s.r.o.
se sídlem: Cejl 542/97, 602 00 Brno
IČ: 05240433
email: [email protected]
telefon: 777 259 000

(dále jen jako „podnikatel“)

 

1) Právní úprava ochrany osobních údajů

Úprava ochrany osobních údajů vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.

 

2)Jaké osobní údaje zpracováváme:

Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané zadáním od Vás nebo automaticky vygenerované Vaší návštěvou na webových stránkách. Jedná se o:

 

-j méno a příjmení,

- název společnosti,

- adresa,

- doručovací adresa,

- DIČ,

- kontaktní údaje zahrnující zpravidla telefonní číslo a e-mailovou adresu,

- IP adresu a cookies.

 

3) Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s plněním smlouvy

Jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu a kontaktní údaje zahrnující zpravidla telefonní číslo a e-mailovou adresu, uchovává a zpracovává podnikatel bez nezbytného souhlasu subjektu údajů z důvodu nezbytnosti jejich zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a za účelem usnadnění komunikace mezi podnikatelem a subjektem údajů.

 

Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu zákonné 24 měsíční lhůty odpovědnosti za vady dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

4) Osobní údaje zpracovávané v souvislosti se splněním právní povinnosti podnikatele

Podnikatel dále informuje subjekty osobních údajů, že osobní údaje:

- jméno a příjmení,

- název společnosti,

- adresa,

- DIČ,

uchovává rovněž v daňových a účetních dokladech. Tímto způsobem je podnikatel povinen uchovávat daňové a účetní doklady zejména na základě zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty.

 

V uvedených případech uchovává a zpracovává podnikatel tyto osobní údaje bez nezbytného souhlasu subjektu údajů z důvodu nezbytnosti jejich zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu zákonem vyžadovanou dle zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví.

 

5) Osobní údaje uchovávané na základě souhlasu subjektu údajů

Subjektům osobních údajů umožňuje podnikatel souhlasit se zasíláním svých obchodních sdělení týkající se nabízených služeb a výrobků na e-mailovou adresu uvedenou subjektem údajů. Tento souhlas je poskytován i za účelem zpracování e-mailové adresy podnikatel a za účelem vedení v databázi e-mailových adres a dalšího reklamního a marketingového využití, a to na dobu 10 let nebo nejpozději do odvolání souhlasu. 

 

Podnikatel výslovně upozorňuje, že souhlas se zpracování takového osobního údaje jste oprávněni kdykoliv odvolat písemně na mailové adrese: [email protected].

 

6) Cookies a IP adresa

Cookies představují malé soubory, které jsou při návštěvě webové stránky podnikatele automaticky odesílány na počítač subjektu údajů, kde jsou následně ukládány. Soubory cookies jsou pro řádný chod webové stránky nezbytné, umožňují například udržet zboží v košíku apod.

 

V určitých případech používá webová stránka podnikatele reklamní soubory cookie jiných webových stránek, které nám umožňují optimalizovat účinnost a podobu naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách jiných. Používáme službu Google Analytics. Informace vygenerované souborem cookie o užívání naší webové stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společností provozujících tyto služby. Tyto informace budou pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Tyto informace mohou být následně poskytnuty třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace.

 

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak vezměte na vědomí, že pokud tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky a e-shopu. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google Analytics a to způsobem a k účelům shora uvedeným.

 

Používáním webových stránek podnikatele vyjadřujete svůj souhlas s používáním zde popsaných souborů cookie.

 

7) Subjekty osobních údajů mají tato práva:

  • v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů svůj souhlas kdykoliv odvolat,
  • požadovat informaci, jaké osobní údaje podnikatel zpracovává a požadovat k nim od podnikatele přístup,
  • požadovat, aby osobní údaje byly aktualizovány nebo opraveny podle jeho požadavku,
  • požadovat výmaz osobních údajů z databáze, případně omezení zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl podnikateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, za splnění zákonných podmínek,
  • v případě pochybností ohledně dodržování povinností souvisejících se zpracováváním osobních údajů se obrátit na příslušný dozorový úřad.

 

8) Osoby s přístupem k osobním údajům

Zpracováním osobních údajů subjektu údajů může podnikatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se především o společnosti zajišťující nezbytnou službu pro subjekt samotný nebo podnikatele: např.: dopravce, účetní firma, správce webu, organizátor akcí. S osobními údaji rovněž zacházejí zaměstnanci podnikatele.

Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám ani do zemí EU.

 

 Cookies